1903
???
operetka ”Bruder Straubinger”
piosenka, walc